Oferta dla autorów


Towarzystwo Wydawnictw Naukowych LIBROPOLIS Sp. z o. o. publikuje książki naukowe drukowane oraz elektroniczne z każdej dziedziny nauki.
Jeżeli jesteś autorem dzieła naukowego lub literackiego bądź masz zamiar dopiero je napisać i jesteś zainteresowany opublikowaniem go w naszym wydawnictwie, wyślij do nas swoją propozycję mailem lub pocztą tradycyjną.
Informujemy, że możemy również wydawać poezję i inne dzieła liryczne, plakaty, broszury foldery reklamowe, wizytówki itp. materiały drukowane.
Decydując się na opublikowanie swojej twórczości w naszym wydawnictwie zyskujesz pewność, że Twoje dzieło zostanie profesjonalnie opracowane od strony redakcyjnej i edytorskiej. Każda publikacja jest unikalna, wymaga więc indywidualnego podejścia podczas procesu wydawniczego.

Droga wydawnicza


Nasze Wydawnictwo proponuje dwie drogi wydawnicze:
 1. 1. Z przekazaniem praw autorskich do Wydawnictwa.
 2. 2. Bez przekazania wszystkich bądź części praw autorskich na wyłączność Wydawnictwa.

Współpraca z autorami oparta jest na podstawie umowy autorskiej o dzieło. Szczegóły współpracy ustalane są indywidualnie z każdym Autorem. Umowy określające zasady współpracy naszego Wydawnictwa z Autorami zawierane są zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. z 2006 r. Dz. U. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

Proces wydawniczy


Proces wydawniczy w naszym Wydawnictwie trwa możliwie najkrócej i jest dopasowany do wymagań Autora. Przedstawia się on następująco: 1) przesłanie propozycji publikacji, 2) weryfikacja. Po zapoznaniu się z przesłaną propozycją Autor otrzyma odpowiedź z decyzją o jej publikacji. Na zgłoszenia staramy się odpowiadać możliwie najszybciej.

Decyzja o opublikowaniu


W przypadku pozytywnej decyzji ustalana jest droga wydawnicza wraz z warunkami współpracy oraz szczegóły opublikowania dzieła. Wydawnictwo podpisuje z Autorem umowę wydawniczą.

Przygotowanie publikacji


Pierwszy etap procesu wydawniczego obejmuje wykonanie przez Wydawnictwo redakcji oraz korekty tekstu. Autor otrzymuje zredagowany tekst do korekty autorskiej i zatwierdzenia wersji, która zostanie następnie przygotowana do druku. Po zatwierdzeniu przez Autora tekstu realizowane są dalsze etapy procesu wydawniczego, to jest skład tekstu, wykonanie projektu okładki i ewentualnych ilustracji oraz druk.

Druk


Towarzystwo Wydawnictw Naukowych LIBROPOLIS Sp. z o. o. zapewnia usługę druku wraz z introligatornią. W zależności od nakładów proponujemy druk offsetowy lub cyfrowy. Usługa poligraficzna wykonywana jest na bardzo wysokim poziomie przy zachowaniu konkurencyjnych cen w drukarni z ponad 20 letnim doświadczeniem.
Arkusz wydawniczy - jednostka obliczeniowa stosowana w celu określenia objętości zawartości treściowej (tekstowej i graficznej) publikacji.

Druk cyfrowy:


 • - Materiały przeznaczone do druku są dostarczane do urządzenia drukującego w postaci danych komputerowych.
 • - Istnieje możliwość zmian dowolnych elementów graficznych lub tekstowych dla każdej kolejnej odbitki (personalizacja).
 • - Obraz drukowy tworzony jest w cyfrowej maszynie drukarskiej i to bezpośrednio w miejscu, z którego rozpoczyna się druk.
 • - Druk cyfrowy świetnie się sprawdza cenowo przy stosunkowo niewielkich ilościach zamawianych wydruków.
Symbol formatu Wymiary arkusza [mm]:
A0 841×1189 B0 1000×1414 C0 917×1297
A1 594×841 B1 707×1000 C1 648×917
A2 420×594 B2 500×707 C2 458×648
A3 297×420 B3 353×500 C3 324×458
A4 210×297 B4 250×353 C4 229×324
A5 148×210 B5 176×250 C5 162×229
A6 105×148 B6 125×176 C6 114×162
A7 74×105 B7 88×125 C7 81×114

An offer for the authors


Science Publishing Society LIBROPOLIS (TWN LIBROPOLIS) LLC publishes scientific, printed and electronic books from any field of science.
If you are an author of a scientific or literary works or you're just going to write it but still you are interested in publishing it in our publication, send us your proposal by e-mail or post.
Please be advised that we can also publish poetry and other lyrical works, posters, brochures, advertising leaflets, business cards, and other printing materials.
While deciding to publish your work in our publishing company you gain the confidence that your work will be professionally developed from the editorial and publishing side. Each publication is unique and therefore requires an individual approach during the editorial process.

Publishing ways


Our Publishing Company suggests two ways of publishing:
 1. With taking copyrights by the Publishing House.
 2. Without taking copyrights by the Publishing House.

Cooperation with the authors of the works shall be based on the work of the author's agreement. Details of co-operation are set individually with each author.
Agreements providing the details of cooperation with the Authors of our Publications are concluded in accordance with the applicable law of 4th February, 1994. on Copyright and Related Rights (Journal of Laws of 2006 No 90, item. 631, as amended).

The process of publishing


The process of publishing in our Company lasts as short as possible and is tailored to the requirements of the Author. As it follows:
 1. sending proposals for publication,
 2. verification.
After our acquaintance with the offer the author will receive a reply with the decision about its publication. We try to respond for offers as soon as possible.

The decision about publishing


In the case of a positive decision we establish a publishing path and cooperation agreements, altogether with the publication of the details of the work. Publishing company signs a publishing agreement with the Author.

Preparation of publication


The first stage of the publishing process involves the publisher to execute an editorial proofreading. Author receives the edited text to proofread and to approve the version, which will then be ready to print. After author’s approval of the text further stages of the editorial process are carried out, it is the composition of the text, the execution of the project and possible cover illustration and printing.

Print


Science Publishing Society LIBROPOLIS Sp. Ltd. provides printing services with bookbindery. Depending on the investment we offer an offset printing or digital.
Printing service is performed at a very high level while maintaining competitive prices for printing with over 20 years of experience.
Publishing sheet – a unit of calculation used to determine the volume of the payload content (text and graphics) of publication.

Digital printing:


 • -Materials for publication are delivered to the printing device in the form of computer data.
 • -You can change any of the graphics or text for each additional print (personalization).
 • -Image Printing is created in digital printing machine, and directly in the place where the printing begins.
 • -Digital printing is perfectly priced at a relatively small quantities of prints ordered.
Format symbol Sheet size [mm]:
A0 841×1189 B0 1000×1414 C0 917×1297
A1 594×841 B1 707×1000 C1 648×917
A2 420×594 B2 500×707 C2 458×648
A3 297×420 B3 353×500 C3 324×458
A4 210×297 B4 250×353 C4 229×324
A5 148×210 B5 176×250 C5 162×229
A6 105×148 B6 125×176 C6 114×162
A7 74×105 B7 88×125 C7 81×114

O nas


Witaj w Mieście Książek (Libropolis)! Jesteśmy odpowiedzią na wyzwanie rynku dotyczące funkcjonowania specjalistycznego wydawnictwa poświęconego sprawom nauki. TWN LIBROPOLIS powstało w 2012 roku na bazie istniejącego Wydawnictwa Muzycznego Polihymnia, księgarni i drukarni. Utworzone zostało przez młodych ludzi, jednakże z doświadczeniem w pracy wydawniczej i organizacji przedsięwzięć, z planem rozwoju na skalę metropolitarną. To co odróżnia nasze Wydawnictwo od innych to nowoczesne podejście do klienta. Chcemy prowadzić naszych Gości przez tajniki wydawnicze, tak by ślad, który po sobie zostawią był inwestycją na skalę drapacza chmur. W LIBROPOLIS, tak jak w wielkiej metropolii,  znajdziesz wszystko czego potrzebujesz, od grafiki po tłumaczenia. Przygotowując dla Ciebie ofertę dbamy o Twój wizerunek, dlatego z najwyższym uznaniem poświęcimy uwagę każdej wydawanej książce. Zwracając uwagę na Twoje potrzeby, zapewniamy Cię o najwyższej jakości naszych usług. Wszystko dopasowujemy do Twoich oczekiwań. Jesteśmy otwarci na rynek lokalny i zagraniczny. 


Kariera


Jeżeli jesteś zainteresowany zdobyciem doświadczenia zawodowego w ramach praktyk bądź stażu pracując w naszym Wydawnictwie i/lub drukarni, prześlij swoje CV na adres email (poczta@libropolis.pl), z podaniem informacji w jakim czasie możesz odbyć praktykę/ staż, oraz uwzględniając zakres pracy, który Cię interesuje. LIBROPOLIS prowadzi szeroko zorganizowany program doświadczenia zawodowego, który pozwala dotknąć wydawniczego świata oraz pomaga przy wyborze ścieżki kariery.

About us


Welcome to the Metropoly of Books (Libropolis)! We are the answer to the challenge of the market on the operation of specialized publications dedicated to the issues of science. TWN LIBROPOLIS was founded in 2012 on the basis of the existing PWM Polihymnia, a bookstore and a printing shop. It was created by the young people with the experience of working with organizations and publishing ventures. The Publishing Company’s development is planned for the metropolitan scale. What differentiates our Publishing Company from others is a modern approach to the customer. We want to lead our guests through the secrets of publishing, so as the trace they leave behind was the investment as tall as a skyscraper. In LIBROPOLIS, as in the great metropolis, you will find everything you need, from the graphics to the translation. We care about your image while we prepare the offer. Therefore we focus our attention on the highest recognition issued each book. By paying attention to your needs we adapt to your expectations and provide you with the highest quality of our services. We are open to local and foreign markets.


Career


If you are interested in gaining experience in the form of apprenticeship or an internship while working in our Publishing Company and / or a printing shop, please send your CV to the email address (mail@libropolis.eu). Please remember to enclose the information about the time when you can be on an internship or an apprenticeship and regard the scope of work that interests you. LIBROPOLIS is engaged in a structured experience program that allows you to touch the world of publishing and helps in choosing a career path.

Wydaj książkę


Jak wygląda proces wydawniczy publikacji książkowych?

Wydanie książki składa się z kilku skomplikowanych procesów i czynności. Mało kto zwraca uwagę na właściwe przygotowanie publikacji. Dobrze opracowany tekst pozwala uniknąć wielu błędów zarówno w procesie przygotowania technicznego jak też druku.
Nasze Wydawnictwo pomoże Państwu w profesjonalnym przygotowaniu książek pod względem merytorycznym. Pragniemy zwrócić uwagę na dobrze wykonaną adiustację, jak również umożliwiamy uzyskanie recenzji wydawniczych i naukowych.

I. Prace merytoryczne


 1. 1. Adiustacja i przygotowanie tekstu:
  Opracowanie dostarczonego przez autora tekstu pod względem stylistycznym oraz sprawdzenie zgodności z obowiązującymi zasadami ortograficznymi i interpunkcyjnymi.
 2. 2. Korekta
  Zaznaczanie błędów literowych, interpunkcyjnych i innych za pomocą znaków korektorskich. Służy to wyeliminowaniu ewentualnych błędów, które jeszcze pozostały w tekście
 3. 3. Recenzje wydawnicze
  Opinia pracowników naukowych uniwersytetów lub innych uczelni wyższych na temat wydawanej publikacji. Służy ona podniesieniu poziomu i wartości wydawanej książki.
 4. 4. Konsultacje naukowe
  Przed złożeniem i wydaniem książki istnieje możliwość skonsultowania opracowanego materiału z specjalistami z danej dziedziny.
 5. 5. Opracowanie redakcyjne
  Określenie formatu publikacji, wielkości czcionki tekstu głównego, tytułów, śródtytułów, przypisów, indeksu nazwisk itp.

II. Prace techniczne


 1. 1. Redakcja techniczna
  Formowanie tekstu według wcześniej określonych zasad.
 2. 2. Opracowanie graficzne.
  Projektowanie okładki i stron zawierających elementy graficzne
 3. 3. Obróbka graficzna
  W zależności od potrzeby przygotowanie graficzne zdjęć i ilustracji występujących w publikacji. Zazwyczaj występują grafiki i fotografie jednobarwne lub kolorowe. Odpowiednie przygotowanie obiektów graficznych to bardzo ważny etap w produkcji książki.
 4. 4. Przygotowanie plików drukarskich
  Pliki drukarskie to gotowa do dalszego procesu wydawniczego publikacja przygotowana na odpowiednią maszynę drukującą. Obecnie dysponujemy drukiem kolorowym i czarno-białym, zarówno w technologii cyfrowej jak i offsetowej.

III. Prace drukarskie


 1. 1. Druk offsetowy – technologia umożliwia wykonanie druku z form drukarskich.
  Opłacalny i używany jest do wysokich nakładów – preferujemy nakład od 1000 egz.
 2. 2. Druk cyfrowy – umożliwia wydrukowanie dowolnej ilości egzemplarzy
  bezpośrednio z pliku bez tworzenia wcześniejszych form drukarskich.
 3. 3. Prace introligatorskie
  oprawa broszurowa – zeszytowa – okładka + wkład szyty zszywkami metalowymi
  oprawa miękka klejona – najczęściej stosowana, popularna, najtańsza, profesjonalna oprawa. Grzbiety książek są frezowane (obcinane) i klejone na gorąco z okładką
  oprawa twarda szyta – najbardziej trwała - oprawa albumowa - podnosi prestiż Państwa publikacji. Książka jest szyta nićmi na specjalnej maszynie, następnie klejona w bloki. Tak przygotowana publikacja jest łączona z okładką miękką lub twardą.
  inne rodzaje oprawy: sprężyny metalowe i plastikowe – nowoczesne metody łączenia stron. W zależności od objętości publikacje łączymy odpowiednimi sprężynami.

Publish the book


How does the process of publishing books look like?

Publishing a book includes several complex processes and operations. Hardly anyone draws attention to the proper preparation of the publication. A well-developed text allows to avoid many mistakes both in the technical preparation as well as in further printing process.
Our Publishing Company will assist you in the professional preparation of books in terms of the content. We would like to draw attention to a well-made editorial revision, as well as the fact that we enable to obtain publishing and scientific reviews.

I. Subject-related work


 1. 1. Calibration and preparation of the text:
  The development of the text provided by the author in terms of style and verifying the compliance with the principles of spelling and punctuation.
 2. 2. Correction
  Highlighting spelling, punctuation and other characters through proofing. It is used to eliminate any errors that still remained in the text.
 3. 3. Editorial reviews
  Opinion of the scientific staff of universities and other higher education institutions issued on publication. It is used to improve the value of issued books.
 4. 4. Scientific Consultation
  Before completing and publishing a book there is a possibility to consult the developed material with a specialist in a given field.
 5. 5. Editorial compilation
  Specifying the format of the publication, the font size of the main text, titles, mid-titles, footnotes, index of names, etc.

II. Technical work


 1. 1. Technical Editors
   Formation of the text according to predefined rules.
 2. 2. Graphic design.
  Designing covers and pages containing graphic elements.
 3. 3. Graphic processing
  Depending on the need for the preparation of graphical images and illustrations appearing in the publication. Typically, graphics and photographs are monochrome or color. Proper preparation of graphical objects is a very important step in the production of the book.
 4. 4. Preparing the print file
  Printing files are ready to continue the process of publishing publication which has been prepared on the appropriate printing machine. Currently we have a printed color and black-and-white in both digital and offset printing.

III. Printing Tasks


 1. 1. Offset printing - printing technology that enables the execution of printing forms.
  It is cost-effective and is used to high copies – we prefer the circulation of 1000 copies
 2. Digital printing - you can print any number of copies directly from the file without creating the earlier forms of printing.
 3. 3. Bookbinding
  -binding paperback - stitching - cover + contribution stitched with metal staples
  -laminated paperback - the most common, popular, cheapest, professional setting. Spines of the books are milled (cut) and hot glued with the cover
  -hardcover sewn - the most durable - fitting an album - increases the prestige of your publication. The book is sewn with stitches on a special machine, then glued into blocks. Such prepared publication is backed with a soft or hard cover.
  Other types of housing: metal and plastic springs - combining modern methods of joining the sides. Depending on the publication’s volume we combine it with suitable springs.

Towarzystwo Wydawnictw Naukowych Libropolis Sp. z o.o.
20-081 Lublin, ul. Staszica 12 lok. 3
poczta@libropolis.pl libropolis@wp.pl
NIP: 712-327-15-85 tel./fax +48 81 746 97 17

SCIENCE PUBLISHING SOCIETY LIBROPOLIS LLC
20-081 Lublin, Staszica 12/3, Poland
mail@libropolis.eu libropolis@wp.pl
TIN 712-327-15-85 tel./fax +48 81 746 97 17

Towarzystwo Wydawnictw Naukowych Libropolis Sp. z o.o., 20-081 Lublin, ul. Staszica 12 lok. 3
poczta@libropolis.pl libropolis@wp.pl
NIP: 712-327-15-85 tel./fax +48 81 746 97 17

SCIENCE PUBLISHING SOCIETY LIBROPOLIS LLC 20-081 Staszica 12/3, Lublin, Poland
mail@libropolis.eu libropolis@wp.pl
TIN 712-327-15-85 tel./fax +48 81 746 97 17